Page Contributors:


Powered by
JSPWiki v2.8.4
11-06-2012
Print this page as a PDF  

Sweden#

FJAESTAD M. m fl (red), 1999: Magasinshandboken. Tidens Tand. Förebyggande konservering, Riksantikvarieämbetet (RAÄ) http://www.raa.se/publicerat/9172091355.pdf

KULTURRÅDET, 2007 : Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap. 10-13§§ lagen om kulturminnen m.m. (KRFS 2007:2), Kulturrådets författningssamling http://www.kulturradet.se/upload/kr/forfattningssamling/KRFS07_2.pdf

RIKSANTIKVARIEÄMBETET, 2012 : Kapitel 7, Fornfynd, i Vägledning för tillämpning av Kulturminneslagen. Uppdragsarkeologi (2 kap, 10-13§§) Tillämpning av Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap.10-13§§ lagen (1988:950) om kulturminnen, Riksantikvarieämbetet. http://old.raa.se/cms/showdocument/documents/extern_webbplats/2012/mars/varia2012_31.pdf

RIKSANTIKVARIEÄMBETET, 2012 : Fysiskt omhändertagande av arkeologiskt fyndmaterial, Riksantikvarieämbetet. http://www.raa.se/wp-content/uploads/2012/09/rapp2012_5.pdf

RIKSANTIKVARIEÄMBETET, 2012 : Kapitel 8, Rapportering och dokumentationsmaterial, i Vägledning för tillämpning av Kulturminneslagen. Uppdragsarkeologi (2 kap, 10-13§§) Tillämpning av Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap.10-13§§ lagen (1988:950) om kulturminnen, Riksantikvarieämbetet http://www.raa.se/publicerat/varia2012_33.pdf

RIKSANTIKVARIEÄMBETET, 2012 : Vägledning för tillämpning av Kulturminneslagen. Uppdragsarkeologi (2 kap, 10-13§§) Kapitel 1-9 Tillämpning av Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap.10-13§§ lagen (1988:950) om kulturminnen, Riksantikvarieämbetet. http://www.raa.se/wp-content/uploads/2012/06/Vägledning-Uppdragsarkeologi-avsnitt-1-9.pdf

RIKSANTIKVARIEÄMBETET, 2012: Arkivering av arkeologiskt dokumentationsmaterial. Bilaga till kapitel 8, Rapportering och dokumentationsmaterial, i Vägledning för tillämpning av Kulturminneslagen. Uppdragsarkeologi (2 kap, 10-13§§), Riksantikvarieämbetet. http://www.raa.se/publicerat/varia2012_32.pdf

RIKSARKIVET, 1991 : Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1), Riksarkivets författningssamling. http://www3.ra.se/ra-fs/ra-fs_1991-01.pdf

RIKSARKIVET, 2006 : Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på papper (RA-FS 2006:1), Riksarkivets författningssamling. http://www3.ra.se/ra-fs/ra-fs_2006-01.pdf

RIKSARKIVET, 2006 : Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på mikrofilm (RA-FS 2006:2), Riksarkivets författningssamling. http://www3.ra.se/ra-fs/ra-fs_2006-02.pdf

RIKSARKIVET, 2006 : Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på ritfilm och reprografisk film (RA-FS 2006:3), Riksarkivets författningssamling. http://www3.ra.se/ra-fs/ra-fs_2006-03.pdf

RIKSARKIVET, 2006 : Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav och certifiering (RA-FS 2006:4), Riksarkivets författningssamling. http://www3.ra.se/ra-fs/ra-fs_2006-04.pdf

RIKSARKIVET, 2009 : Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling) (RA-FS 2009:1), Riksarkivet. http://www3.ra.se/ra-fs/ra-fs_2009-01.pdf

RIKSARKIVET, 2009 : Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling) (RA-FS 2009:2), Riksarkivet. http://www3.ra.se/ra-fs/ra-fs_2009-02.pdf

RIKSARKIVET, 2013 : Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om planering, utförande och drift av arkivlokaler (RA-FS 2013:4), Riksarkivets författningssamling. http://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/RA-FS%202013-04.pdf

S.N., 1949 : Tryckfrihetsförordningen (TF 1949:105), Svensk författningssamling. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490105.htm

S.N., 1954: Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten vom 14. Mai 1954.

S.N., 1988 : Förordning (1988:1188) om kulturminnen m.m., Svensk författningssamling. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-19881188-om-kult_sfs-1988-1188/?bet=1988:1188

S.N., 1988 : Lag (1988:950) om kulturminnen m.m.,Svensk författningssamling. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-19881188-om-kult_sfs-1988-1188/?bet=1988:1188

S.N., 1990: Arkivlag (1990:782), Svensk författningssamling. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Arkivlag-1990782_sfs-1990-782/?bet=1990:782

S.N., 2009: Offentlighets och sekretesslagen (OSL 2009:400), Svensk författningssamling. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-2009-400/?bet=2009:400

STATENS HISTORISKA MUSEER, 2007: Regler för inlämning av arkeologiska fynd till Statens Historiska Museer, Statens Historiska Museum, Statens Historiska Museer. http://www.shmm.se/Documents/regler_anvisningar/Inlamningfynd.pdf

SWEDISH STANDARD INSTITUTE, 2000 : SS-ISO 11798 Dokumentation - beständighet och hållbarhet hos skrift på papper - krav och provningsmetoder,Swedish Standard Institute.


Back to the Bibliography Home Page